Şirket Kuruluşu ve Danışmanlık

Karakaşlı Muhasebe, Şirketler Yasası, Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası, Serbest Liman ve Bölge Yasası ve Uluslararası İşletme Şirketleri Yasaları altında şirket kuruluşlarında ve marka tescil işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

KKTC'deki Şirket Türleri:

Şahsi İşletmeler

KKTC vatandaşları kendi adlarına veya Bölüm 116 uyarınca Şirketler Mukayyitliğinden kaydettikleri bir isimle faaliyet yürütebilmektedir. İşletme Gelir Vergisine tabi olup işletme sahibi şahsi olarak işletmenin tüm sorumluluklarını taşımaktadır.

Ortaklık İşletmeler

İki veya daha fazla şahsın şahsi olarak sorumlu oldukları işletmelerdir. İşletme ortakları Gelir Vergisine tabi olup her türlü mükellefiyete karşı şahsi olarak sorumludurlar.

Şirketler

KKTC'deki şirket türleri aşağıdaki gibidir. Tüm şirketler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şirketler Mukayyitliğine kayıt olurlar.

Yerel Özel Şirketler

Şirketler, Şirketler Yasası Fasıl 113e tabidirler. En az iki hissedardan oluşup bir direktör ile (aynı zamanda sekreter olamaz) kurulabilmektedir. Hissedar sayısı elliyi aşamaz. Yerel Özel Şirketlerin hisseleri serbestçe halka satılamaz. İlk önce mevcut hissedarlara teklif edilir, eğer hiçbir hissedar almayı kabul etmezse, o zaman mevcut hissedarlar dışında birine satabilir. Yerel Özel Şirketlerin vergilendirilmeleri yılda bir defa net kazanç üzerinden alınan %10 Kurumlar Vergisi ve %15 Gelir Vergisi olup toplam ödenecek net vergi %23.50'dir.

Yabancı yatırımcıların asgari USD 100,000 ödenmiş sermayeli şirket kurmaları gerekir.

Halka Açık Şirketler

Halka Açık Şirketlerin en az yedi hissedarı olup halkı prospektüs vasıtası ile hisselerini veya tahvillerini satın almaya davet edebilirler. Halka Açık Şirketlerin en az iki direktörü olmalıdır.

Şubeler

KKTC dışında tescil edilmiş yabancı şirketlerin KKTC'ne yabancı şirket olarak kaydedilen şubeleridir. Şirket şube olarak faaliyet göstersede sorumlulukları yukarıdaki özel şirketlerle aynidir. Şube kuruluşu Bakanlar Kurulundan izin alınıp sermayeyi KKTC ye getirerek yapılabilir.

Serbest Liman Şirketleri

Serbest Liman Şirketleri KKTC Mağusa bölgesinde kurulup 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası kurallarına tabi olup kayıt ve denetim işlemleri Fasıl 113 Şirketler Yasasına göre yapılmaktadır. Şirketin en az iki hissedarı olması gerekmektedir. Şirket hissedarlarının uyruğuna göre asgari sermaye belirlenmektedir. Şirket’in hissedarlarından bir tanesinin bile yabancı uyruklu olması halinde şirketin en az ABD Doları 100,000 karşılığı sermayesi olmalıdır. KKTC Serbest Liman bölgesinde faaliyet gösteren şirketler faaliyetlerini bu bölgede bir işyeri veya posta kutusu yolu ile yürütürler.

Serbest Liman bölgesi şirketleri faaliyetlerini serbest liman bölgesi içerisinde ve yurt dışına yönelik yürütürlerse bu faaliyetlerinden doğan karlar üzerinden kurumlar vergisi ödemezler. Ancak KKTC'ye ihraçdan sağlanan karlar muafiyete girmeyerek Kurumlar ve Gelir Vergisine tabidirler. Personel gelirleri serbest bölgede işlemelerine bakılmaksızın tüm vergi , sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerine tabidirler.

Serbest Liman Şirketleri başvuru için Serbest Liman Müdürlüğüne USD 200 başvuru harcı ve USD 2,500 kayıt harcı ödemeleri gerekir.

Uluslararası İşletme Şirketler

Uluslararası İşletme Şirketleri, ana sözleşmelerinde öngörülen tüm faaliyetlerini tamamen yurt dışında (Off-Shore) yaparlar ve gelirlerini yurt dışından sağlarlar. Uluslararsı İşletme Şirketleri ödenmiş sermayesi asgari 20,000 € (yirmi bin euro) olmalıdır. Uluslararası İşletme Şirketleri 38/2005 sayılı Ululararası İşletme Şirketleri kurallarına tabi olup kayıt ve denetim işlemleri Fasıl 113 Şirket Yasasına göre yapılır. Uluslararası İşletme Şirketleri, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası kurallarına göre saptanacak matrah üzerinden, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasasında belirtilen vergi oranlarına bakılmaksızın net karı üzerinden %1 (yüzde bir) oranında vergiye bağlı tutulur. Tüm KKTC Bankalarında mevduat hesabı açabilir ve kazanmış oldukları faiz gelirleri üzerinden diğer yasalara bakılmaksızın %1 (yüzde bir) gelir vergisi stopajı öderler. Ancak KKTC Bankalarından finansal kaynak (kredi) talep edemezler.

KKTC'de büro açan Uluslararası İşletme Şirketleri gümrük vergisinden muaf tutulurlar. İthal ettikleri motorlu araçlar (otobüs ve motor hariç), ofis ve ev eşyaları (mobilya ve klimalar hariç) güvenlik kuvvetleri fonu haricinde gümrük vergisi ödemezler.

Uluslararası İşletme Şirketlerinin hissedarlarına yapılan temettü dağıtımından vergi alınmaz.

Uluslararası İşletme Şirketleri başvuru için Vergi Dairesine 500 Euro başvuru harcı ödemesi gerekir. Ayrıca yıllık işletme harcı olarakda her yıl 5,000 Euro ödemesi gerekir.